Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ thaivista.net เพื่อความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายในการรับบริการจากเว็บไซต์ของเรา สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดสำหรับทีม thaivista.net คือการได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก

ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเราในการรักษาความลับ สำหรับข้อมูลของสมาชิก หรือบุคคลใดก็ตาม ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้ เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างทีมผู้พัฒนาเว็บไซต์ ทีมงาน thaivista.net และสมาชิกเว็บไซต์

 Identification

“สมาชิก” จะต้องใช้ ที่อยู่ E-mail และตั้ง Password เพื่อการลงทะเบียนในเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้ว สมาชิกต้องตั้งชื่อ ID ซึ่งจะเป็นชื่อที่ใช้แทนตัวสมาชิกในเว็บไซต์ thaivista.net

“สมาชิก” ต้องรับผิดชอบและจัดการกับ ID ของตนเอง ซึ่งการกระทำต่างๆ ในเว็บไซต์ thaivista.net ภายใต้ ID ของสมาชิก จะถือเป็นการกระทำจากสมาชิกคนนั้นๆ ทันที ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

“สมาชิก” จำเป็นต้องปฎิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงต่างๆ ของเว็บไซต์ thaivista.net อย่างเคร่งครัด

บุคคลสามารถสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ thaivista.net ได้ 1 บุคคล / 1 ID หากทางทีมงาน thaivista.net ตรวจพบการซ้ำซ้อนของ ID ทีมงานมีสิทธิ์จะลบหรือปฎิเสธการสมัครสมาชิกของบุคคลนั้นๆ ได้

“สมาชิก” ตกลงรับผิดชอบในการดูแล ID และรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบ โดยที่ทีมงาน thaivista.net จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 Registered Information

ID และรหัสผ่านจะได้รับการดูแลจัดการจากทีมพัฒนาและทีมงาน thaivista.net เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อให้สมาชิก ได้ใช้บริการได้อย่างราบรื่น ข้อมูลในเว็บไซต์ thaivista.net จะประกอบด้วย ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ( Open / Public Information) และข้อมูลที่เป็นส่วนตัว ( Not Open / Private Information)

ทีมพัฒนาและทีมงาน thaivista.net จะเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของ “สมาชิก” ให้อย่างเคร่งครัด

การเก็บรักษาข้อมูลของ “สมาชิก” ที่สามารถระบุตัวตนได้จริงๆ จะเป็นไปตาม “นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว” ของเว็บไซต์

“สมาชิก”ถือว่าตกลงรับผิดชอบในการดูแลบัญชีและรหัสผ่านของตัวเอง และรับผิดชอบต่อความเสียหายในการใช้บริการและการทดสอบ และความเสียหายอันเกิดขึ้นจริงทางวัตถุ สภาพจิตใจ อันเกิดมาจากความประมาทในการใช้บัญชีหรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมของ “สมาชิก” ผิดกฎหมาย หรือการนำไปใช้ในทางมิชอบของบุคคลที่สาม “สมาชิก” ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบัญชีจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดโดยที่ ทีมงาน และทีมพัฒนา thaivista.net จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

“สมาชิก” จะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิบุคคลอื่นๆ ทั้งบุคคลทั่วไป และ/รวมถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ห้าม “สมาชิก” ทำการส่งข้อความ และ/หรือ ส่ง E-Mail แอบอ้างในนามผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิก หรือทีมงาน thaivista.net หากพบเห็น ทางทีมงานฯสามารถลบข้อความ ข้อมูล หรือปฎิเสธการให้สิทธิ์ใช้งานในเว็บไซต์ ได้ตามความเห็นสมควรของทีมงาน รวมถึงสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับ “สมาชิก” ได้ในทุกกรณี

ห้าม “สมาชิก” การกระทำอื่นๆ อันเข้าข่ายผิดกฎหมาย ศีลธรรม และต้องมีมารยาทที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สาธารณะ

การสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ thaivista.net นี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำให้ปรากฏ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์ thaivista.net นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากทีมพัฒนา ทีมงาน thaivista.net เป็นการล่วงหน้า และพึงยอมรับ กรณีที่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้

การกล่าว คัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนตามสมควรในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในบทความ บทวิเคราะห์ บทวิจัย หรือในเอกสาร หรือการสื่อสารอื่นใดจะต้องกระทำโดยถูกต้อง และไม่เป็นการก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือความเสียหายแก่เว็บไซต์ thaivista.net ต้องรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของเว็บไซต์ นี้ด้วย